« november 2004 | Main | januari 2005 »

Gott nytt år!

Detta årets sista (anar jag) inlägg vill jag ägna åt ett par lästips. Nämligen Lars Egelands bok Det handlar om laering, som anmäls av Johanna Hansson i det senaste Biblioteksbladet, nummer 10, 2004.

Jag saxar ur Hanssons text: "Egelands bok har framförallt sin styrka i det att den för samman olika teorier kring lärande med teorier om hur människor söker information och vad informationskompetens egentligen är".

Visst låter det spännande?

Hansson avslutar sin anmälan: "...som en lättillgänglig introduktion till bibliotekspedagogik! ( = mitt utropstecken) och som underlag för diskussion och reflektion kring bibliotek och lärande borde Det handlar om lareing kunna fungera bra".

Ja, ni gissar rätt - jag har inte läst Egelands bok än. Men jag ser fram emot att göra det. Däremot har jag läst den text som Hansson också nämner och rekommenderar i sin anmälan, Textflytt och sökslump av Louise Limberg och Mikael Alexandersson, publicerad av Myndigheten för skolutveckling, 2004. Den vill även jag varmt rekommendera.

Med de båda lästipsen önskar jag Feltänkts läsare ett gott nytt år!

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 30, 2004 | Permalink | Comments (0)

Informationskompetenstest

Den 23 november sände Christina Tovoté ut ett meddelande via Biblist i vilket hon informerade om en undersökning som EnIL - European network on Information Literacy – genomför. Undersökningen utgörs av ett test i form av ett elektroniskt frågeformulär, som ska skickas ut till ett urval nya studenter. Syftet med testet är, som Christina skriver, att “undersöka hur det står till med informationskompetensen i våra respektive länder”.

Utformningen av EnIL:s formulär är inspirerad av ett liknande test, som genomfördes i Quebec, Kanada, av Diane Mittermeyer vid McGill University och Diane Quirion vid Université de Sherbrooke. Resultatet av deras studie finns presenterat i en 107-sidig rapport vid namn Information Literacy: Study of Incoming First-Year Undergraduates in Quebec.

Jag har själv tagit del av den svenskspråkiga varianten av EnIL:s enkät, och skummat igenom den kanadensiska rapporten. Följden av det är att jag blir en smula betänksam. Min uppfattning är att den typ av ikryssningsfrågor, där man får välja det alternativ man tror är lämpligast – exempelvis: var söker du om du är ute efter en vetenskaplig artikel, Bibliotekets katalog, Google, en databas? – ja, jag misstänker att ett drygt 20-tal sådana här frågor riskerar att frammana en bild av informationskompetens som är ganska fyrkantig, där det till stor del handlar om att veta de rätta svaren. Ungefär den bild jag ser framför mig när jag betraktar de amerikanska IK-standarderna med alla dess punkter och listor. Är det den bild vi vill förmedla till våra studenter?

Jag skulle gärna vilja höra vad ni som har sett den här enkäten tycker om den. Är den ett lämpligt instrument att använda om man önskar ta reda på hur dets tår till med informationskompetensen i Sverige?

God jul!

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 23, 2004 | Permalink | Comments (1)

Helgläsning ;)

Hej!

Vi börjar närma oss jul och nyår, vilket innebär en och annan ledig dag. De flesta läsare hoppas väl på hårda klappar i säcken men även för den som blir utan sådana finns det hopp. Skulle man till exempel vilja läsa något överskådligt om information literacy i Europa kan man med fördel följa länken till Sirje Virkus artikel här nedanför, som leder till en litteraturöversikt inom området. Artikeln är publicerad i en i sig mycket bra tidskrift, Information Research. Talar man om informationskompetens och Europa kanske man även ska nämna att det finns ett europeiskt nätverk för informationskompetens, EnIL.

Det är alltså Sirje Virkus som har skrivit artikeln Information literacy in Europe: a literature review. Den publicerades i Information Research, Vol. 8, No. 4, 2003

God jul!

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 20, 2004 | Permalink | Comments (0)

Problemlösning

Som jag ser det utgör förmågan att kunna formulera och lösa problem en icke obetydlig del av informationssökning och lärande. Det är därför med intresse jag konstaterar att det har publicerats en OECD-rapport som berör området, Problem Solving for Tomorrow’s World. (Uppsnappat i Information Literacy Weblog.)

Rapporten redogör bland annat för jämförelser som gjorts mellan en lång rad länder när det gäller femtonåringars problemlösningsförmåga. Bland annat identifieras tre nivåer i problemsösning: Reflective, communicative problem solvers; Reasoning, decision-making problem solvers; och Basic problem solvers.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet, så den som tycker att det låter intressant kan läsa vidare omgående. Den är publicerad av PISA, OECD:s Programme for International Student Assessment, som också ligger bakom den i dagarna mycket uppmärksammade (larm-)rapporten om bland annat svenska åttondeklassares matematikkunskaper.

http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/25/12/34009000.pdf

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 14, 2004 | Permalink | Comments (0)

Information literacy quiz

Hej,

Sheila Webber, som är en av de drivande krafterna bakom Information Literacy Weblog, skriver och bjuder in oss att deltaga i den årliga julfrågesporten som arrangeras i deras blogg:

"We once more have an information literacy quiz on our information literacy weblog, to celebrate the festive season. 10th December entry, (which is at the top at the moment) We will be putting all correct entries into a small prize draw (sponsored by me!) to add to the fun. Best wishes Sheila Webber"

Besök Information literacy quiz!

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 11, 2004 | Permalink | Comments (0)

Terminologi, (apropå bibliotekspedagogik)

Hej.

Mitt inlägg om bibliotekspedagogik, som framförallt var tänkt som ett lästips, har gett upphov till flera kommentarer, vilket är väldigt trevligt.

Jan och Lena (se ingången kommentarer i anslutning till mitt förra inlägg) är av uppfattningen att termen bibliotekspedagogik inte bör användas. Lena föreslår istället termen biblioteksdidaktik. Lotta hakar på debatten och ger uttryck för, som jag tolkar det, att vi, exempelvis genom att tala i termer av bibliotekspedagogik, förstärker ett befintligt och problematiskt biblioteks- eller bibliotekariecentrerat perspektiv. Hon förordar istället ett studentcentrerat perspektiv: ”För mig som jobbar på ett högskolbibliotek är det en självklarhet att ha fokus på studentens lärande.” (se Lottas kommentar)

Jag kan inte annat än att hålla med Lotta. Samtidigt vill jag, inte minst i min egenskap av en som ofta och gärna uttalar mig i ”informationskompetenssammanhang”, ge ett klart uttryck för min ståndpunkt när det gäller dessa terminologiska spörsmål; vilka ord använder vi, och hur och varför.

Jag tycker att det område vi verkar inom är oerhört spännande. Vi ägnar oss (till stor del) åt undervisning. Området vi undervisar inom handlar (enkelt uttryckt) om informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning. Det är ett komplext område med en lång rad aspekter. För att vi ska bli bättre och mer kunniga och få en djupare förståelse för området krävs det, tror jag, att vi diskuterar det, inte minst med varandra, men naturligtvis även med andra. För att kunna göra det krävs det att vi har ett gemensamt språk. Och i det här språket uppstår termer, som vi tycker mer eller mindre mycket om. Min uppfattning är att problemet med termen bibliotekspedagogik är ganska uppenbar. (se till exempel Jans kommentar). Termen informationskompetens är också problematisk. Men i det fallet, menar jag, är problematiken inte lika uppenbar. Visst lider den av att ha blivit ett bibliotekarieord, och visst lider den av att vara tämligen diffus och porös. Men vi måste ju ändå använda ord för att kommunicera. Jag är inte särskilt förtjust i termen, men använder den i brist på bättre. Även om jag tycker att det jag arbetar med och tänker mycket på, i stort kan beskrivas som informationssökning och lärande, så är det ofrånkomligen så att ordet informationskompetens är ganska gångbart i många samanhang. Även om det naturligtvis måste användas med förstånd. Lotta skriver att hon brukar självcensurera sig i samtal med lärare och inte använda ordet i samtal med dem. Det gör jag med, oftast.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 7, 2004 | Permalink | Comments (0)

Informationskompetens i England

När man diskuterar informationskompetens kommer man ofta in på vad som pågår i Australien och USA, men naturligtvis händer det spännande saker inom området på andra platser i världen. Exempelvis i England.

Society of College, National & University Libraries (SCONUL) har en särskild Advisory Committee on Information Literacy, som bland annat har arbetat med att utveckla en modell för arbete kring informationskompetens. Denna och mycket annat läsvärt finns att tillgå på nedanstående webbplats.

http://www.sconul.ac.uk/activities/inf_lit/

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 2, 2004 | Permalink | Comments (0)

Bibliotekspedagogik?

Detta inlägg skulle ha kunnat vara min fjärde rapport från NORDINFOlits konferens i Växjö, men det blir inte riktigt så. Jag har haft problem med termen bibliotekspedagogik, och har det nog i någon mån fortfarande, men i ett av anförandena på Växjökonferensen fick sig termen en rejäl stötning och blötning.

Det var bibliotekschefen vid högskolan i Bergen, Tove Pemmer Saetre, som i sitt andra anförande (hon höll två) la ut texten så att jag började ana att det nog kanske faktiskt finns skäl att använda termen bibliotekspedagogik, trots allt. Tyvärr finns inte Toves PowerPoint-presentation tillgänglig på konferensens webbplats, där de flesta andra presentationer finns, och jag slarvade med antecknandet, så jag vill inte ge mig in på att försöka återge vad hon sa. Detta får till följd att det här inlägget istället blir ett boktips. Ty titeln på Toves bok ger vid handen att även den tar upp det hon behandlade i sitt anförande:

Saetre, Tove Pemmer (2002) Biblioteket som laeringsarena med bibliotekaren som pedagog : et utviklingsarbeid knyttet til bibliotekarutdanning med sikte på å etablere et nytt fagområde kalt "bibliotekpedagogikk". Bergen : Høgskolen i Bergen

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 1, 2004 | Permalink | Comments (6)