« april 2005 | Main | juni 2005 »

Evidensbaserat biblioteksarbete

Evidensbaserat biblioteksarbete (EBB) kan (enkelt uttryckt) ses på två olika sätt: att använda evidens, (eller underlag), och att skapa evidens, (underlag). Att använda evidens kan ses som att den verksamhet man bedriver är grundad i, och inspirerad av, forskningsresultat. Att skapa evidens kan bestå i att man dokumenterar och presenterar den verksamhet man bedriver, (utifrån evidens).

Det kan handla om att försäkra sig om att den dagliga verksamheten, med alla dess stora och små inslag, i möjligaste mån är målstyrd och genomsyrad av frågan: varför gör jag så här?

En som övertygande talar för evidensbaserat biblioteksarbete, och då huvudsakligen i anslutning till bibliotekets pedagogiska funktion, är Ross Todd. I två ”research columns” publicerade i SCAN, ger Todd en lång rad exempel på hur EBB kan bedrivas. Utifrån ett skolbibliotekarieperspektiv vänder och vrider han på fenomenet och ger det därmed en rejäl genomlysning.

Todd, R.J. (2002). Evidence based practice: the sustainable future for teacher-librarians. SCAN. 21(1), 30-37

Todd, R.J. (2002). Evidence based practice II: getting into the action. SCAN. 21(2), 34-41

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 25, 2005 | Permalink | Comments (1)

Mer från Biblioteksdagarna

Den avslutande dagen på Biblioteksdagarna gick i väljandets tecken. Fem punkter som alla erbjöd fyra parallella seminarier att välja mellan stod på programmet. Själv inledde jag dagen med att lyssna till en inspirerande föreläsning av Per Frankelius, som talade utifrån rubriken Biblioteket som nod i kunskapssamhället. Det centrala budskapet i Frankelius framträdande var att information spelar roll för samhällelig och ekonomisk utveckling, stor roll; och att biblioteken i detta sammanhang har en väsentlig funktion att fylla. Informations- och kunskapsflödet måste bemästras. Vem ska göra detta om inte biblioteken?

Därefter var det min tur att hålla låda. I mitt föredrag, som i någon mån kan följas via den PowerPoint jag använde, drev jag ett antal teser. Bland annat att vi behöver vidga perspektiven då vi talar om informationskompetens, så att det inte bara blir en fråga för högre formell utbildning – informationskompetens behövs i så många fler sammanhang. Jag ville också belysa att biblioteken idag brottas med, och bör brottas med frågan om hur deras uppdrag ser ut; ska de vara utbildningsbibliotek med högt ställda pedagogiska ambitioner eller ska servicen med ledorden samla, ordna, tillhandahålla, vara ledstjärnan. Eller ska och kan dessa båda riktningar samsas med varandra? Min tredje tes var, enkelt uttryckt, att det är väsentligt att olika bibliotekstyper samarbetar. I mitt exempel visade jag på hur högskole- och folkbibliotek kan samarbeta kring utbildning i informationskompetens.

Om eftermiddagen deltog jag tillsammans med mina vänner i biblioteksföreningens specialgrupp för bibliotekspedagogik i seminariet Det pedagogiska bordet. Omkring 60 personer hade samlats för att prova på denna pedagogiska metod. Under de fyrtiofem minuter som seminariet varade delades deltagarna in i åtta diskussionsgrupper för att diskutera frågan hur kan vi lära av varandra? Här ska bara nämnas att de allra flesta som deltog var mycket positiva till metoden. En mer detaljerad redogörelse för tankarna bakom och hur man går till väga finns att tillgå i den bok jag tipsade om här i Feltänkt? igår.

Dagen och konferensen avslutades med Malin Öglands och David Herrons underhållande och insiktsfulla seminarium Det är mumien som är målet, för Farao! Med exempel på metoder som kan användas i arbete kring fackböcker för barn, samt för att öka förståelsen för vetenskaplig kommunikation och publicering på universitetsnivå visade föredragshållarna hur liknande pedagogiska strategier kan användas för varierande målgrupper.

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 24, 2005 | Permalink | Comments (0)

Portaler och länklistor

Biblist har idag Jan Szczepanski, Göteborgs universitetsbibliotek ett kritiskt inlägg om ämnesportalen RASK. Finns det portaler och länklistor som fungerar när man verkligen behöver? Fungerar de som stöd i det pedagogiska arbetet?

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on maj 23, 2005 | Permalink | Comments (0)

Tänk om...!

I samband med de nyligen timade Biblioteksdagarna gjordes det reklam för en skrift som inom kort ges ut av Svensk biblioteksförening. Det är föreningens specialgrupp för bibliotekspedagogik som ligger bakom skriften. Vad handlar den om? När kommer den ut? Hur gör man för att beställa den? Svaren på frågorna får du om du följer nedanstående länk:

Tänk om...! - pedagogiska metoder i biblioteket

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 23, 2005 | Permalink | Comments (0)

Från Biblioteksdagarna 2005

Tre intensiva dagar i biblioteksföreningens regi, Biblioteksdagarna 2005, är till ända. Så här i efterhand skulle jag vilja ge ett bra betyg åt de som satte ihop programmet; det mesta av det jag såg och hörde var av intresse, Här tänker jag inte ge någon detaljerad redogörelse för de föredrag jag lyssnade till, utan snarare på fri hand ge en kort resumé över det som uppenbarligen hade lättast för att fastna i min skalle efter den första dagen med föreläsningar.

Leif Edvinsson, professor från Lund, fick äran att hålla det första föredraget. Hans presentation handlade bland annat om det han kallade social intelligens - något vars motsats kan kallas för social ignorans. Om jag inte minns fel menade han att ett av bibliotekens uppdrag borde vara att verka för reducerad ignorans av detta slag. Det som mest stannade i mitt minne efter Edvinssons framträdande var annars hans resonemang kring glädjezonerna i biblioteken, hur ser de ut, frågade han. En annan av bibliotekens uppgifter borde, enligt föredragshållaren, vara att kultivera endorfina zoner. Som jag förstår det kan man översätta detta till att det är viktigt att det är roligt om man ska lära sig något.

Peter Gärdenfors, ytterligare en professor från Lund, la upp sitt föredrag kring tesen att erfarenhet + teori = förståelse. Han menade att vi inte sällan tenderar att tappa bort erfarenhetsaspekten, det praktiska inslaget, i våra utbildningar. Den andra halvan av hans föredrag ägnades åt att visa hur datorer och IT kan användas för att förbättra undervisningen.

Både Jokim Palme och Mats Svegfors höll föredrag kring väsentliga frågor av stor vikt, men det är (åtminstone för mig) intressant att  notera att det är svårt att så här i efterhand peka ut något alldeles särskilt som jag vill framhålla från deras inlägg. Det blir nog bättre om jag istället hänvisar till de presentationer av dessa herrars inslag som finns att tillgå i konferensprogrammet.

Efter lunch höll David Prosser, chef för SPARC Europe, ett ganska allmänt föredrag, med för mig få nya inslag, om vetenskaplig kommunikation och s.k. open access. Han presenterad SPARCs två huvudstrategier, nämligen self-archaving och open access journals. Det sas under konferensen att  föredragshållarnas PowerPoint-presentationer skulle tillgängliggöras på biblioteksföreningens webb efter konferensen. Då Prosser i princip sa exakt det som stod att läsa på hans bilder, vill jag hänvisa eventuellt intresserade till dessa, istället för att här ägna möda åt att här återge hans anförande.

Första dagen avslutades med ett synnerligen underhållande och lärt - men också tämligen svåråterberättbart, om man nu kan skriva så - föredrag av idéhistorieprofessorn Karin Johannisson från Uppsala. Om det vill jag bara säga att det nog är högst tänkbart att jag kommer läsa hennes senaste bok under semestern.

Ja, detta var alltså hågkomster från första konferensdagen. Under den andra var jag mer upptagen, eftersom jag själv var i elden ett par gånger. Jag ämnar emellertid återkomma och säga något om den dagen också.

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 22, 2005 | Permalink | Comments (0)

Yagoohoo!gle

Kanske mest en lustig teknisk bagatell, men vem vet: möjligen kan den användas i pedagogiskt syfte för att visa på hur sökmotorernas index skiljer sig åt. Döm själva, ta en titt på det som till och med den 1 juni går under benämningen Yagoohoo!gle, och därefter byter namn (och framförallt utseende) till jaguhugel eller Twingine.

Upphovsmannen heter Asgeir S. Nilsen och driver en blogg. Där kan ni läsa mer om hans arbete.

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 17, 2005 | Permalink | Comments (0)

Folkbibliotekens slut - utbildningsbibliotekens ankomst?...

...ja, så lyder rubriken till ett av de kapitel som ingår i Joacim Hanssons nya bok, en essä med titeln Det lokala folkbiblioteket - förändringar under hundra år. Det är en spännande text med en lång rad intressanta inslag. Av särskilt intresse för Feltänkts läsare kan nog det kapitel vara som diskuterar folkbibliotekens (nya) roll som undervisningsbibliotek. Här skriver Hansson bland annat:

”Många folkbibliotek förväntas fungera som komplement till högskole- och universitetsbibliotek. /---/ [och] utgöra mer eller mindre självständiga platser för lärande, till exempel på de ständigt ökande antal orter med kommunala lärcentra som ofta förläggs just till folkbibliotekens lokaler”. (s.36)

Vidare slår han fast:

”Från att under 1980- och 90-talen ofta ha blivit betraktade som ett problem har nu studenter på olika nivåer kommit att börja betraktas som en prioriterad grupp i många folkbibliotek”. (s.36)

En konsekvens av det här resonemanget blir, med författarens egna ord, att gränserna mellan olika bibliotekstyper allt snabbare håller på att suddas ut”. (s.37)

Boken, som är utgiven av Mimer i Linköping, omfattar endast dryga femtiotalet sidor, vilka jag varmt vill rekommendera.

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 16, 2005 | Permalink | Comments (0)

Vem är du bibliotekarie?

Läste just delar av en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från Uppsala, som undersöker blivande bibliotekariers bakgrund och tankar om framtiden. Den heter Vem är du bibliotekarie? och är skriven av Daniel Gustavsson och Niclas Forsgren.

En av frågorna som undersöktes var vilken typ av bibliotek som studenterna tänker sig att arbeta vid. Uppsatsens enkät gav alternativen

Folkbibliotek 47 procent
Forskningsbibliotek 31 procent
Specialbibliotek 27 procent
Näringslivet 20,5 procent
Forska vidare 9 procent
Annat 6,5 procent

"Annat" står för kulturpolitik, databaser, skolbibliotek, informatör, museum.

Detta är intressant i ljuset av att 52 procent av de tjänster (11 av 21) som erbjuds idag i Platsbanken är skolbibliotekstjänster. (33 % "ren" skolbibliotekarie, 9,5 % barnbibliotekarie med skolansvar, 9,5 % integrerat folk- & skolbibliotek).

Inte konstigt att man inte känner sin egen roll som skolbibliotekarie, när utbildningarna missar skolbiblioteken helt. (Obs. Växjöutbildningen var inte med i undersökningen.)

Anna-Stina Axelsson

Posted by Malin Ögland on maj 11, 2005 | Permalink | Comments (0)

Att visa var eller hur?

Återigen pågår det en intressant diskussion på Skolbib-listan. Under rubriken Tankar från en bromskloss diskuteras projektet Fråga biblioteket. I ett av de senaste inläggen i den här debatten beskrivs huvudfrågan på det här viset, (av Berit Hedberg):

Detta är väl en fråga som vi alla brottas med , såväl på folk-som skolbibliotek. Vilken är vår främsta uppgift - att svara på frågor eller att visa vägar att gå för att hitta  till svaren. Hur viktigt är det för skolan att eleverna lär sig att hitta svaren "på egen hand"?

Samtidigt som jag läser detta får jag ögonen på en intressant artikel - via en annan ofta spännande lista, jESSE - med den lockande titeln In defence of stupid users. Artikeln, som är skriven av en Todd Miller och som jag menar har en viss om än avlägsen koppling till Skolbib-debatten, diskuterar bland annat utifrån skillnaden mellan Google och sökredskap framställda av bibliotek, vad informationsspecialisters primära uppgift är. Millers uppfattning är att Google ger användarna vad användarna frågar efter. Hans slutsats är:

The job of information professionals is not to make all users into information professionals. Our job is either to give them the right tools for the job or do the job for them.

Artikeln publicerades i Library Journal den 15 Mars, 2005.

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 9, 2005 | Permalink | Comments (2)

Informationskompetens på jobbet

Jag har just inlett en uppdragsutbildning för en grupp som är anställda på en avdelning av typen forskning och utveckling vid ett större företag. Trots att det är en uppdragsutbildning är det en poängsatt kurs, vilket innebär att deltagarna efter våra fyra tvåtimmarsträffar kan kvittera ut en poäng, (förutsatt att de har gjort vad som förväntas av dem).

För att förbereda mig inför arbetet med kursen har jag sökt upp och läst en del om så kallad "workplace information literacy". Bland de texter jag fann mest intressanta finns:

Wai-yi Cheuk, B. (2002). Information literacy in the workplace context: issues, best practices and challenges. White paper prepared for the information literacy meeting of experts, Prague

Donnelly, A. & Craddock, C. (2002). Information literacy at Unilever R&D. Library and information Update, 1(9)

Jag har även läst Bruce's (1999). Workplace experiences of information literacy. International journal of information management, 19(1), 33-47. Men nu undrar jag: är det någon som har något tips om mer läsning för den som är intresserad av området? Eller kanske har egna praktiska erfarenheter att dela med sig av?

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 3, 2005 | Permalink | Comments (2)