« Portaler och länklistor | Main | Evidensbaserat biblioteksarbete »

Mer från Biblioteksdagarna

Den avslutande dagen på Biblioteksdagarna gick i väljandets tecken. Fem punkter som alla erbjöd fyra parallella seminarier att välja mellan stod på programmet. Själv inledde jag dagen med att lyssna till en inspirerande föreläsning av Per Frankelius, som talade utifrån rubriken Biblioteket som nod i kunskapssamhället. Det centrala budskapet i Frankelius framträdande var att information spelar roll för samhällelig och ekonomisk utveckling, stor roll; och att biblioteken i detta sammanhang har en väsentlig funktion att fylla. Informations- och kunskapsflödet måste bemästras. Vem ska göra detta om inte biblioteken?

Därefter var det min tur att hålla låda. I mitt föredrag, som i någon mån kan följas via den PowerPoint jag använde, drev jag ett antal teser. Bland annat att vi behöver vidga perspektiven då vi talar om informationskompetens, så att det inte bara blir en fråga för högre formell utbildning – informationskompetens behövs i så många fler sammanhang. Jag ville också belysa att biblioteken idag brottas med, och bör brottas med frågan om hur deras uppdrag ser ut; ska de vara utbildningsbibliotek med högt ställda pedagogiska ambitioner eller ska servicen med ledorden samla, ordna, tillhandahålla, vara ledstjärnan. Eller ska och kan dessa båda riktningar samsas med varandra? Min tredje tes var, enkelt uttryckt, att det är väsentligt att olika bibliotekstyper samarbetar. I mitt exempel visade jag på hur högskole- och folkbibliotek kan samarbeta kring utbildning i informationskompetens.

Om eftermiddagen deltog jag tillsammans med mina vänner i biblioteksföreningens specialgrupp för bibliotekspedagogik i seminariet Det pedagogiska bordet. Omkring 60 personer hade samlats för att prova på denna pedagogiska metod. Under de fyrtiofem minuter som seminariet varade delades deltagarna in i åtta diskussionsgrupper för att diskutera frågan hur kan vi lära av varandra? Här ska bara nämnas att de allra flesta som deltog var mycket positiva till metoden. En mer detaljerad redogörelse för tankarna bakom och hur man går till väga finns att tillgå i den bok jag tipsade om här i Feltänkt? igår.

Dagen och konferensen avslutades med Malin Öglands och David Herrons underhållande och insiktsfulla seminarium Det är mumien som är målet, för Farao! Med exempel på metoder som kan användas i arbete kring fackböcker för barn, samt för att öka förståelsen för vetenskaplig kommunikation och publicering på universitetsnivå visade föredragshållarna hur liknande pedagogiska strategier kan användas för varierande målgrupper.

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 24, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.