« oktober 2005 | Main | december 2005 »

IK-konferens i Bålsta II

Skolan_liten Som en fortsättning på Olas inlägg från konferensen den 25 november i Bålsta, vill jag ge en sammanfattning av eftermiddagens pedagogiska bord. Tanken var att utifrån förmiddagens föreläsningar knyta ihop teori och praktik genom diskussioner, tillsammans med sina egna kollegor och nya bekantskaper. Det här är ett mycket summariskt sammandrag av diskussionsgruppernas anteckningar.

Några olika samtalsteman utkristalliserade sig. Ett av dessa teman handlade om att äga problemet gemensamt och att utveckla kunskap tillsammans i de olika yrkesgrupperna. Ett exempel är betydelsen av en gemensam förståelse av begreppet informationskompetens, att ha ett språk som delas av både bibliotekarier och lärare. För att lyckas med detta kan vi skapa nätverk på skolan, där diskussioner om undervisningen kan föras. Där kan den kunskapssyn som ligger till grund för läroplanen och definitionen av informationskompetens bli tydlig.

Ett annat tema handlade om ansvar. Vems ansvar är det att föra in informationskompetens i undervisningen? Många kom fram till att både lärare, bibliotekarier och skolledning har ett ansvar. Men skolledningen har ett särskilt ansvar för att ge grupper eller individer i uppdrag att samarbeta. Kognitiv auktoritet var ett begrepp som Ola Pilerot gav oss. Detta kan rektorerna få genom att visa sin auktoritet i handling, vilket också ger ett tydligt ledarskap.

Kompetensutveckling behövs menade många, vilket blir det tredje temat. Alla behöver dock inte ”kunna allt”. Att tillsammans diskutera det gemensamt ägda problemet kan vara en del i detta (se det första temat). Mer kunskaper i handledning av elever behövs hos både lärare och bibliotekarier. I lärarutbildningen såväl som i bibliotekarieutbildningen borde undervisningen kring informationskompetens i skolan utökas.

Några talade om marknadsföring, ett fjärde tema. ”Den som saknar kunskap saknar den sällan”. Om det är så behöver framförallt bibliotekarier bli bättre på att marknadsföra sig själva och sin kompetens i skolan. Detta kan ske genom att man arbetar evidensbaserat, d v s visar på vad man gjort och vilka resultat det har lett till. Då behöver man också bli bättre på att utvärdera det man gör. Marknadsföring handlar om att förbereda sig och att vänta in ”rätt” tillfälle.

Det femte temat är pedagogiska metoder. Hur gör vi med eleverna när det gäller informationskompetens? Kunskapsprocessen kan t ex diskuteras med eleverna. Att arbeta med informationskompetens handlar främst om arbetssätt och synen på vad som är kunskap. Vi kan välja olika vägar, och anknyta till sådant som eleverna redan har ett intresse och en förståelse för, t ex göra egna CSI (Crime Scene Investigation)-undersökningar. Språkutveckling och läs- och skrivfärdigheter kan också kopplas till informationskompetens, och man kan arbeta med båda delarna redan från förskolan.

Denna konferens fokuserade inte pedagogiska metoder, men vi förstod att det fanns önskemål om mer fortbildning kring just detta. Kanske kan det vara något för kommande konferenser?

Anette Holmqvist från Myndigheten för skolutveckling har skrivit ett fint reportage från konferensen.

Posted by Anna-Stina Axelsson on november 30, 2005 | Permalink | Comments (1)

Creating Knowledge IV

I augusti nästa år äger den fjärde Creating Knowledge-konferensen rum. Den här gången i Köpenhamn. Förra gången var det Island som stod som värd, de två första gick av stapeln i Malmö. Bland keynote-talarna syns kända IK-namn, såsom Patricia Senn Breivik och Bill Johnston, och från Sverige Birgitta Hansson, Örebro universitetsbibliotek. Temat för den kommande konferensen är Empowering the student through cross-institutional collaboration. Den som känner sig manad att presentera ett paper ska ha skickat in ett förslag senast den 1 februari. Läs mer på konferensens webbplats.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 28, 2005 | Permalink | Comments (0)

IK-konferens i Bålsta

Jag var i Bålsta igår. Där arrangerade Nätverket för informationskompetens en konferens med rubriken Informationskompetens och gymnasieskolan 2007. Den första av tre talare var Stefan Skimutis, undervisningsråd vid Skolverket, som talade om den nya gymnasieskolan, GY-07. Därefter var det jag som fick ordet. I mitt föredrag, som hade den vaga titeln Informationskompetens i teori och praktik, försökte jag att problematisera fenomenet IK, och utifrån en pågående studie ville jag visa att informationskompetens inte endast utvecklas i anslutning till formell undervisning utan även i form av socialt deltagande. Ta gärna en titt på den presentation jag använde. Därefter var det dags för - i mina ögon - dagens höjdpunkt. Nämligen det anförande som höls av Rolf Viberg, rektor för Bildningscentrum Jan Fridegård, (Gymnasiet i Bålsta), som avspänt och reflekterande ur ett skolledarperepektiv problematiserade IK i vardagen. Han ställde sig bland annat frågan varför man ska ägna sig åt IK i skolan. Det svar han gav på sin fråga handlade både om att utveckla individer, elever, som klarar att fungera i samhället, som är informationskompetenta nog att ta till vara på sin demokratiska rättigheter, och om att lära sig ämnesinehållet i utbildningen. Viberg beskrev IK som ett sätt att formulera egna frågor och gav uttryck för att IK är en del av lärprocessen. Han beskrev också hur man har arbetat på gymnasiet i Bålsta för att göra IK till en naturlig del av undervisningen. Det var på det hela taget mycket intressant - mer än vad jag kan ge uttryck för här. Jag hoppas att vi, inom skol- och biblioteksvärlden, ska få möjlighet att lyssna på Rolf Viberg snart igen.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 26, 2005 | Permalink | Comments (2)

LISTA

I ett av de (oerhört) många mejl som Jan Szczepanski skickar till BIBLIST läser jag att EBSCO har gjort databasen Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) fritt tillgänglig.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 23, 2005 | Permalink | Comments (0)

BoI-begrepp

Det händer ibland att jag hakar upp mig på vissa termer och begrepp och börjar fundera på hur jag kan uppfatta dem, och hur de uppfattas av andra. Inte sällan sker detta i anslutning till att jag läser texter inom B&I. Därför blev jag glad då jag nyligen stötte på en webbresurs som utarbetats av Birger Hjørland: Core Concepts in Library and Information Science (LIS). Även om jag blev en aning besviken när jag undersökte vad som stod skrivet om Information literacy, förefaller det vara en högst användbar resurs.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 23, 2005 | Permalink | Comments (3)

Nytt forskningsprojekt

Det var inte länge sedan som Sheila Webber, Bill Johnston och Stuart Boon avslutade det projekt som fokuserade på engelska akademikers syn på och pedagogik för informationskompetens. Nu är det dags för ett nytt, där både Sheila och Bill deltar. I anslutning till detta har en blogg inrättats. Där kan den som är nyfiken finna mer information om projektet, som går under namnet Information literacy, libraries and student's experience of learning in HE: Review of research literature. Vilka projektets centrala frågeställningar är framgår av den informationsfolder som finns att ladda ner från bloggen.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 18, 2005 | Permalink | Comments (0)

Böcker eller webb?

Mer än en gång har jag mött synpunkten att studenter borde söka och använda böcker mer, istället för att bara surfa på webben. Som jag ser det är detta kanske inte en särskilt central fråga, viktigare är väl att fundera över hur de, (studenterna i det här fallet), använder och funderar kring den information de hittat, oavsett om det är böcker eller webbsidor eller något annat. Att jag började fundera över det här nu beror på att jag för en liten stund sedan blev påmind om det som fram tills idag har gått under benämningen Google Print, men som nu har bytt namn till Google Book Search. Flera gånger på sistone har jag haft nytta av denna boksöksfunktion för att hitta böcker i det ämne jag är intresserad av. Från Google, rätt in i ett kapitel, som inte är sökbart med hjälp av en ordinär bibliotekskatalog, till en bok ute i biblioteket. Det kan vara riktigt bra ibland.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 18, 2005 | Permalink | Comments (1)

IK i Aleaxandria

I all hast, på språng mellan två undervisningstillfällen, noterar jag att det har varit ett IK-möte i Alexandria. Den som är nyfiken kan besöka webbplatsen Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning. Se även Christina Tovotés inlägg på Biblist: Aleaxandria Information Literacy Proclamation.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 15, 2005 | Permalink | Comments (0)

Informationssökningsexperter eller pedagoger?

Jag har tidigare här i Feltänkt? tipsat om en artikel av Olof Sundin i vilken han resonerar kring hur högskolebibliotekariers expertis förmedlas genom webbaserad användarundervisning. Nu skulle jag vilja rekommendera en högst läsvärd text som ankyter till Sundins artikel: vid IFLA-konferensen i Oslo i somras presenterade Jenny Hedman ett paper med titeln On librarians' occupational identities: ICT and the shaping of information seeking expertise.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 11, 2005 | Permalink | Comments (0)

Engelsk skolbiblioteksblogg

School Library Association i England driver sedan ett år tillbaka SLA Weblog. Det verkar som om det råder en ganska bra aktivitet i den även om det förefaller vara en och samma person som står för de flesta inläggen.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 10, 2005 | Permalink | Comments (0)