Kort om Workshop i Falun

Igår genomförde styrgruppen för specialgruppen för bibliotekspedagogik en workshop om pedagogiska metoder. Vi befann oss i Falun. Det var tredje framträdandet på en liten miniturné; de två tidigare framträdandena gick av stapeln i Bålsta respektive Skövde.

Jag lovade åhörarna i Falun att jag skulle redogöra för de litteraturhänvisningar som förekom under dagen. Om jag minns rätt nämndes följande böcker och artiklar:

Ramsden, D. (2003). Learning to teach in higher education. London : Routledge.
Bruce, C. (1997). The seven faces of information literacy. Adelaide : Auslib Press.
samt artikeln:
Information - it's all in the mind. Update Magazine. April, 2003. (Om mindmapping).

Själv trivdes jag utmärkt igår; jag tyckte att vi - workshopledare och åhörare - med gemensamma krafter gjorde dagen till något lärorikt och inspirerande. Jag hoppas att fler av er som var där delar den uppfattningen.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on april 26, 2006 | Permalink | Comments (1)

IK-konferens i Bålsta II

Skolan_liten Som en fortsättning på Olas inlägg från konferensen den 25 november i Bålsta, vill jag ge en sammanfattning av eftermiddagens pedagogiska bord. Tanken var att utifrån förmiddagens föreläsningar knyta ihop teori och praktik genom diskussioner, tillsammans med sina egna kollegor och nya bekantskaper. Det här är ett mycket summariskt sammandrag av diskussionsgruppernas anteckningar.

Några olika samtalsteman utkristalliserade sig. Ett av dessa teman handlade om att äga problemet gemensamt och att utveckla kunskap tillsammans i de olika yrkesgrupperna. Ett exempel är betydelsen av en gemensam förståelse av begreppet informationskompetens, att ha ett språk som delas av både bibliotekarier och lärare. För att lyckas med detta kan vi skapa nätverk på skolan, där diskussioner om undervisningen kan föras. Där kan den kunskapssyn som ligger till grund för läroplanen och definitionen av informationskompetens bli tydlig.

Ett annat tema handlade om ansvar. Vems ansvar är det att föra in informationskompetens i undervisningen? Många kom fram till att både lärare, bibliotekarier och skolledning har ett ansvar. Men skolledningen har ett särskilt ansvar för att ge grupper eller individer i uppdrag att samarbeta. Kognitiv auktoritet var ett begrepp som Ola Pilerot gav oss. Detta kan rektorerna få genom att visa sin auktoritet i handling, vilket också ger ett tydligt ledarskap.

Kompetensutveckling behövs menade många, vilket blir det tredje temat. Alla behöver dock inte ”kunna allt”. Att tillsammans diskutera det gemensamt ägda problemet kan vara en del i detta (se det första temat). Mer kunskaper i handledning av elever behövs hos både lärare och bibliotekarier. I lärarutbildningen såväl som i bibliotekarieutbildningen borde undervisningen kring informationskompetens i skolan utökas.

Några talade om marknadsföring, ett fjärde tema. ”Den som saknar kunskap saknar den sällan”. Om det är så behöver framförallt bibliotekarier bli bättre på att marknadsföra sig själva och sin kompetens i skolan. Detta kan ske genom att man arbetar evidensbaserat, d v s visar på vad man gjort och vilka resultat det har lett till. Då behöver man också bli bättre på att utvärdera det man gör. Marknadsföring handlar om att förbereda sig och att vänta in ”rätt” tillfälle.

Det femte temat är pedagogiska metoder. Hur gör vi med eleverna när det gäller informationskompetens? Kunskapsprocessen kan t ex diskuteras med eleverna. Att arbeta med informationskompetens handlar främst om arbetssätt och synen på vad som är kunskap. Vi kan välja olika vägar, och anknyta till sådant som eleverna redan har ett intresse och en förståelse för, t ex göra egna CSI (Crime Scene Investigation)-undersökningar. Språkutveckling och läs- och skrivfärdigheter kan också kopplas till informationskompetens, och man kan arbeta med båda delarna redan från förskolan.

Denna konferens fokuserade inte pedagogiska metoder, men vi förstod att det fanns önskemål om mer fortbildning kring just detta. Kanske kan det vara något för kommande konferenser?

Anette Holmqvist från Myndigheten för skolutveckling har skrivit ett fint reportage från konferensen.

Posted by Anna-Stina Axelsson on november 30, 2005 | Permalink | Comments (1)

Pedagogiskt bord kring informationskompetens

Den 30 september arrangerades en studiedag för lärarna vid gymnasieskolan Bildningscentrum Jan Fridegård i Bålsta. Arton lärare deltog, ungefär hälften av personalen. Övriga fick en motsvarande fortbildningsdag för knappt ett år sedan.

Studiedagen var upplagd i form av ett pedagogiskt bord, där eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner och loggskrivande. Utgångspunkten var informationskompetens och hur vi på BcJF ska kunna göra detta begrepp till något som angår alla i arbetet med eleverna. Vad är egentligen informationskompetens och hur arbetar vi med att utveckla sådan kompetens? Hur hänger läs- och skrivutvecklingen ihop med detta?

Under förmiddagen berättade rektor Rolf Viberg, bibliotekschef Malin Ögland och jag, gymnasiebibliotekarie Anna-Stina Axelsson, om de olika begreppen. Det handlade t ex om hur forskare som Christine Bruce och Carol Kuhltau uppfattar kunskapsprocessen och begreppet informationskompetens. Lärarna hade också i ”läxa” att läsa vissa delar av skriften Textflytt och sökslump till den här dagen. Malin och jag berättade också hur vi under året delvis reviderat vår egen syn på informationskompetens och vilka metoder som fungerar bra i sammanhanget. Jag har delvis förändrat mitt arbetssätt tillsammans med lärare och elever, från undervisning i informationssökning till utökad undervisning kring kunskapsprocessen i sin helhet.

Den som vill läsa om fortsättningen av dagen, hur det hela gick och vad vi kom fram till, hänvisar jag till ett dokument på vår webbplats. Texten är för lång för att riktigt få plats här!

Anna-Stina

Posted by Anna-Stina Axelsson on oktober 6, 2005 | Permalink | Comments (2)

Pedagogiska Bord om pojkars läsning - igen

Clematis I förra veckan hade vi i Håbo återigen studiedag för grundskolelärare där vi från skolbiblioteken erbjöd 6 olika workshops för lärarna att välja emellan. En av dem var Pedagogiskt Bord kring pojkars läsning. Borden inleddes med att Christina Norén gav en sammanfattning av sin och Kerstin Arnell Richardssons magisteruppsats "Första boken är aldrig bra när det gäller böcker" . För den intresserade har jag sammanställt våra diskussioner här!

I sammanhanget kan jag också rekommendera den artikel Johannes Åman skrev i DN 30/9.

Malin Ögland 

Posted by Malin Ögland on oktober 4, 2005 | Permalink | Comments (0)

Pedagogiskt Bord på Biblioteksdagarna

  Set178_01

Fårö, april 2005


Hur lär vi av varandra, vad är dagligt lärande?
var den frågeställning som vi i ca 9 grupper reflekterande kring under ett seminarium på Biblioteksdagarna. Här är mitt försök till sammanställning av gruppernas diskussioner:

Miljön påverkar - i en kreativ miljö ökar lärandet men man måste också känna trygghet i miljön. Är man trygg vågar man mer. T.ex. vågar man både be om kritik och ge kritik. Öppenhet kan leda till att man gör sakar tillsammans och att vi på så sätt lyfter varandra. En grupp tyckte det var viktigt att också definiera vad vi menade med "varandra". Lärandet ingår i vår yrkesroll och vi måste dela med oss av den. För att få ett dagligt lärande måste man prata och reflektera och prata. Åldersblandning i arbetsgrupperna stimulerar till lärande. Att byta arbetsuppgifter leder till effektivt lärande.

Omvärldsbevakning är en del av vårt lärande som vi behöver i vårt möte med kunder. Ledaren är viktig för att bidra med struktur, annars är det lätt att man drabbas av informationströtthet. Vi behöver också lära oss mer om våra kunder och reflektera över vad kunden egentligen ber om, utvärdera samtalen med kunderna.

Om själva metoden sades följande:

  • samtalet är viktigt
  • metoden bra för reflekterande samtal
  • bra att fokusera på en fråga - ger effektivitet
  • nyttigt att tänka på de här frågorna
  • bra instruktion till samtalsledaren
  • aktiverande metod
  • delaktighet är positivt

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on juni 9, 2005 | Permalink | Comments (0)

Mer från Biblioteksdagarna

Den avslutande dagen på Biblioteksdagarna gick i väljandets tecken. Fem punkter som alla erbjöd fyra parallella seminarier att välja mellan stod på programmet. Själv inledde jag dagen med att lyssna till en inspirerande föreläsning av Per Frankelius, som talade utifrån rubriken Biblioteket som nod i kunskapssamhället. Det centrala budskapet i Frankelius framträdande var att information spelar roll för samhällelig och ekonomisk utveckling, stor roll; och att biblioteken i detta sammanhang har en väsentlig funktion att fylla. Informations- och kunskapsflödet måste bemästras. Vem ska göra detta om inte biblioteken?

Därefter var det min tur att hålla låda. I mitt föredrag, som i någon mån kan följas via den PowerPoint jag använde, drev jag ett antal teser. Bland annat att vi behöver vidga perspektiven då vi talar om informationskompetens, så att det inte bara blir en fråga för högre formell utbildning – informationskompetens behövs i så många fler sammanhang. Jag ville också belysa att biblioteken idag brottas med, och bör brottas med frågan om hur deras uppdrag ser ut; ska de vara utbildningsbibliotek med högt ställda pedagogiska ambitioner eller ska servicen med ledorden samla, ordna, tillhandahålla, vara ledstjärnan. Eller ska och kan dessa båda riktningar samsas med varandra? Min tredje tes var, enkelt uttryckt, att det är väsentligt att olika bibliotekstyper samarbetar. I mitt exempel visade jag på hur högskole- och folkbibliotek kan samarbeta kring utbildning i informationskompetens.

Om eftermiddagen deltog jag tillsammans med mina vänner i biblioteksföreningens specialgrupp för bibliotekspedagogik i seminariet Det pedagogiska bordet. Omkring 60 personer hade samlats för att prova på denna pedagogiska metod. Under de fyrtiofem minuter som seminariet varade delades deltagarna in i åtta diskussionsgrupper för att diskutera frågan hur kan vi lära av varandra? Här ska bara nämnas att de allra flesta som deltog var mycket positiva till metoden. En mer detaljerad redogörelse för tankarna bakom och hur man går till väga finns att tillgå i den bok jag tipsade om här i Feltänkt? igår.

Dagen och konferensen avslutades med Malin Öglands och David Herrons underhållande och insiktsfulla seminarium Det är mumien som är målet, för Farao! Med exempel på metoder som kan användas i arbete kring fackböcker för barn, samt för att öka förståelsen för vetenskaplig kommunikation och publicering på universitetsnivå visade föredragshållarna hur liknande pedagogiska strategier kan användas för varierande målgrupper.

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 24, 2005 | Permalink | Comments (0)

Tre Pedagogiska Bord om pojkars läsning

Under en studiedag för lärare i grundskolan i Håbo Kommun höll vi i fredags tre Pedagogiska Bord som utgick från en magisteruppsats från BHS med titeln "Första boken är aldrig bra när det gäller böcker" (2003) som är skriven av Christina Norén och Kerstin Arnell Rickardsson. Christina Norén arbetar som barnbibliotekarie vid Håbo Bibliotek och det var hon som höll i inledningarna. Den som är intresserad av vad som diskuterades kan läsa den sammanställning av det som jag som samtalsledare uppfattat från de tre Pedagogiska Borden.

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on april 25, 2005 | Permalink | Comments (0)

Tips på Pedagogiska Bord

Malin Koldenius, konsulent i Region Västra Götaland, har gjort ett upplägg med en serie Pedagogiska Bord kring "Textflytt och sökslump". Ni hittar Malin Koldenius upplägg här: http://www.fc.bildning.habo.se/~malin.ogland/pedagogiskabord

(Att det är lite missar i layouten beror på mitt verktyg inte Malin Koldenius underlag)

På gymnasieskolan i Håbo har vi gjort ett Pedagogiskt Bord kopplat till samma bok och med goda erfarenheter.

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on mars 18, 2005 | Permalink | Comments (0)

En utmanande fråga

Test

Posted by Kia Gumbel on september 6, 2004 | Permalink | Comments (2)